image

Deelnemers reglement

Deelnemers reglement All Terrain Survival Challenge versie 1.3 (23-3-2017)

1.Definities

1.1 Wedstrijd: De survivalrun (All Terrain Survival Challenge) welke plaatsvindt op 10-6-2017 op het terrein van de TU Eindhoven.
1.2 Deelnemer: Een atleet die deelneemt aan de wedstrijd.
1.3 Recreanten team: Twee, drie of vier deelnemers die samen een team vormen en samen de wedstrijd afleggen. De teamsamenstelling van de deelnemende teams mag tijdens de wedstrijd niet worden gewijzigd.
1.4 GNSK team: Zes deelnemers die samen een team vormen en deelnemen in het kader van het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK). Een GNSK team bestaat uit twee vrouwelijke deelnemers en vier mannelijke deelnemers. Elke deelnemer legt de wedstrijd individueel af. Deelnemers mogen elkaar niet helpen bij het afleggen van de wedstrijd. De teamsamenstelling van de deelnemende teams mag tijdens de wedstrijd niet worden gewijzigd.
1.5 Organisatie: Alle personen welke een functie hebben binnen de organisatie van de All Terrain Survival Challenge.
1.6 Wedstrijdleiding: Personen welke binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor het wedstrijdverloop.
1.7 Vrijwilligers: De organisatie wordt voor, tijdens en na de wedstrijd ondersteund door vrijwilligers. Vrijwilligers vertegenwoordigen de organisatie en wedstrijdleiding bij het uitvoeren van de aan hen toebedeelde taken.
1.8 Juryleden: Vrijwilligers welke erop toezien dat de deelnemers alle hindernissen correct uitvoeren en zo nodig instructies geven aan de deelnemers. 

2.Deelname

2.1 Reglement
Alle deelnemers aan de wedstrijd dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldende reglement.

2.2 Aansprakelijkheid
De deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun. De organisatie noch de vrijwilligers, noch de commissie- en bestuursleden van stichting Studentensport Nederland en Stichting Outdoor Challenge kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld.

2.3 Verzekering
Iedere deelnemer dient te beschikken over een (ziektekosten)verzekering die alle mogelijk risico’s van de All Terrain Survival Challenge volledig dekt.

2.4 Opgave persoonsgegevens
Opgave van onjuiste persoonsgegevens bij inschrijving ontslaat de organisatie van al haar verplichtingen jegens de deelnemer/natuurlijk persoon en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

2.5 Verkeersregels
Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Het verkeer op de openbare en privé wegen heeft voorrang.

2.6 Overdraagbaarheid deelnamebewijs
Een deelnamebewijs is niet overdraagbaar. Een geldig legitimatiebewijs kan worden verlangd (onder andere in verband met de verzekering).

2.7 Inschrijving als student
In de wedstrijd categorieën waarbij staat vermeld dat zij alleen bestemd zijn voor studenten mogen alleen studenten aan Nederlandse onderwijsinstellingen deelnemen. Een geldig bewijs van inschrijving aan een Nederlandse onderwijsinstelling kan worden verlangd wanneer een deelnemer zich in de student categorieën inschrijft.

2.8 Armband
Elke deelnemer is verplicht met een door de wedstrijdleiding verstrekte armband te starten. Bij het missen van een hindernis of onreglementair afleggen van het parcours is men op eerste aanwijzing van de jury/post verplicht deze armband in te leveren bij de desbetreffende persoon.

2.9 Zichtbaarheid shirt en armband
De deelnemers zijn verplicht de door de wedstrijdleiding verstrekte armband en het geldige wedstrijdshirt tijdens de run duidelijk zichtbaar te dragen zonder wijzigingen aan te brengen.

2.10 Starten bij late opkomst
De wedstrijdleiding zal bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten, al dan niet met straftijd.

2.11 Afwijken van parcours
Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden op straffe van diskwalificatie.

2.12 Tijdcompensatie
De hindernissen zijn over het algemeen in meervoud gebouwd. Wanneer toch alle hindernissen bezet zijn, wordt hiervoor geen tijdcompensatie gegeven.

2.13 Prikkeldraad versperringen
Op het parcours kunnen nog prikkeldraadversperringen aanwezig zijn. Dit is duidelijk aangegeven doordat rood/wit lint om het draad is gewikkeld. Alleen op deze plaatsen mag de prikkeldraadversperring worden genomen.

2.14 Gemarkeerde lasten
Gemarkeerd materiaal zoals boomstammen, zandzakken enz. bedoeld voor dames mogen niet door andere lopers worden meegenomen.

2.15 Aanwijzingen juryleden
Aanwijzingen van juryleden, herkenbaar aan hesjes of shirts, moeten te allen tijde worden opgevolgd.

2.16 Straftijd/diskwalificatie
Het parcours dient volledig afgelegd te worden, zonder hulp van derden, uitgezonderd het aanmoedigen, voorzien van sportdrank en –voeding, kleding en medische hulp. Recreanten teams mogen elkaar assisteren vanuit de hindernis. Een deelnemer mag zo vaak hij wil een hindernis proberen te nemen. Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen of wanneer hulp van derden wordt aanvaard wordt de armband ingenomen en volgt een straftijd van 2 uur.

2.17 Hinderen van andere deelnemers
Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

2.18 Melding van ongevallen
Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost en bij de wedstrijdorganisatie. Zorg er bij ernstig lichamelijk letsel voor dat er ten alle tijden minstens een persoon bij het slachtoffer blijft.

2.19 Toebrengen schade
Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

2.20 Schoeisel
Het is tijdens de wedstrijd verboden op schoenen met spikes of gevaarlijke noppen te lopen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt diskwalificatie. Hiermee worden die schoenen bedoeld, die op welke manier dan ook schade aan andere deelnemers en/of schade aan materiaal kunnen toebrengen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

2.21 Snellere atleten
Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de snellere atleten van de volgende groepen vrije doorgang verlenen.

2.22 Doping
Het is verboden om middelen te gebruiken, welke voorkomen op de lijst van verboden middelen van de NOC*NSF.

2.23 Protesten
Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 1 uur na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdleiding.

2.24 Respect
Deelnemers dienen andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers met respect te behandelen.

2.25 Fysieke conditieDoor deel te nemen aan de wedstrijd, geeft een atleet aan in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de wedstrijd te volbrengen.

2.26 Zwemvaardigheid
Deelnemers aan de wedstrijd dienen de zwemvaardigheid te beheersen.

2.27 Kennisneming
Deelnemers kunnen zich niet beroepen op de onbekendheid met bepalingen uit het deelnemersreglement. Indien een deelnemer zich niet houdt aan het deelnemersreglement, kan dit een (mondelinge) waarschuwing, schorsing, diskwalificatie of uitsluiting (onmiddellijk en/of van deelname aan toekomstige wedstrijden) tot gevolg hebben.

2.28 Ongerechtigde deelnemers in GNSK teams
Als er een ongerechtigde deelnemer meedoet in een GNSK team, wordt er een boete van €200,- in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt.

2.29 Puntentelling
De beste deelnemer ontvangt tijdens één run maximaal 1000 punten. De beste deelnemer is deelnemer die binnen zijn of haar categorie de snelste tijd heeft gelopen zonder gemiste hindernissen. De daaropvolgende deelnemers krijgen ieder 1000 punten minus het aantal seconden, dat de deelnemer later dan de beste deelnemer binnenkomt, gedeeld door 30. Een halve minuut telt derhalve voor 1 punt. Een gemiste hindernis telt voor 2 uur ofwel 120 minuten ofwel 240 punten. Eerder gefinishte deelnemers met een gemiste hindernis ontvangen straftijd voor de gemiste hindernis, doch wel tijdscompensatie. Hebben alle deelnemers een hindernis gemist, dan heeft de winnaar dus 760 punten. De puntentelling geschiedt tot 2 cijfers achter de komma nauwkeurig.

2.30 Eindstand
Voor de eindstand van de verschillende categorieën wordt de puntentelling gebruikt zoals beschreven in punt 2.29, waarbij de deelnemer met de meeste punten de hoogste stand in zijn categorie haalt. Voor de categorieën in teamverband, de groepsrun en het GNSK, worden de punten van de individuele deelnemers van een team bij elkaar opgeteld om zo een totaalscore te maken voor het team. Voor een GNSK team tellen alleen de 5 hoogste punten scores.

2.31 Anulering
De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten de wedstrijd af te lassen, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit van de organisatie om de wedstrijd niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de wedstrijd.

3.Portretrecht

3.1 Portretrecht
Deelnemers geven toestemming voor het maken van foto’stijdens de wedstrijd en verlenen hierbij de fotograaf en de organisatie van de wedstrijd het recht om zonder beperking de foto’s te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.

4.Persoonsgegevens

4.1 Informatievoorziening 
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. Door deelname aan de wedstrijd verleent een deelnemer toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. 

4.2 Bekendmaking wedstrijdresultaten
Deelnemers verlenen door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet.